Železobetonové konstrukce 2 - KME/ŽBK2

Garant

  • Doc. Ing. Petr Brož DrSc.

Přednášející

  • Doc. Ing. Petr Brož DrSc.
  • Ing. Michal Novák
  • Ing. Pavel Rybár Ph.D.

Cvičící

  • Ing. Michal Novák
  • Ing. Pavel Rybár Ph.D.

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Student se seznámí
- s navrhováním různých železobetonových nosných konstrukcí
- se principy návrhu konstrukcí pro mezní stav únosnosti
- s mezními stavy spolehlivosti a použitelnosti a s pravidly pro vyztužování želbet. konstrukcí.

Přehled látky

1. Tvarová a materiálová fyzikální nelinearita. Pružná analýza. Deskové konstrukce - typy stropních desek, rozbor desek pnutých jedním směrem, návrh a principy vyztužování, redukce vnitřních sil

2. Deskové konstrukce - desky po obvodě podepřené, křížové spojité, návrh a principy vyztužování, dimenzační momenty

3. Deskové konstrukce - lokálně podepřené, protlačení, výpočty ohybových momentů (metoda součtových momentů, metoda náhradních rámů), konstrukční zásady

4. Vícepodlažní konstrukce - rámové konstrukce ztužené, lomové plochy, redistribuce a redukce rámových konstrukcí

5. Vícepodlažní konstrukce - návrh, posouzení a principy vyztužení rámových ztužených konstrukcí

6. Vícepodlažní konstrukce - ztužující prvky, neztužené rámové konstrukce

7. Základové konstrukce - způsoby podepření, pružné podloží, opěrné stěny

8. Základové konstrukce - železobetonové prutové základové prvky, základová deska, patky, piloty

9. Poruchové oblasti - metoda příhradové analogie, principy modelování, krátké konzoly sloupů a průvlaků

10. Schodiště, úvod do stěnových konstrukcí

11. Stěnové nosníky - typy, posouzení metodou příhradové analogie

12. Prosté kroucení, kombinace kroucení a smyková síla, navrhování na účinky požáru

13. Mezní stavy použitelnosti, vázané smrštění

Získané způsobilosti

Student
- orientuje se v problémech navrhování železobetonových konstrukcí pozemních staveb
- určuje. vhodné třídy betonu, výztuže, její krytí a prostředí pro životnost konstrukce
- řeší danou konstrukci z hlediska mezních stavů .únosnosti a použitelnosti
- aplikuje získané znalosti při navrhování železobetonových konstrukcí
- osvojí si výkresy výztuže

Doporučená literatura