Železobetonové konstrukce 1 - KME/ŽBK1

Garant

  • Doc. Ing. Petr Brož DrSc.

Přednášející

  • Ing. Michal Novák

Cvičící

  • Ing. Michal Novák

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Student se seznámí
- s navrhováním železobetonových nosných konstrukcí.v ohybu, smyku a tlaku
- se základními principy návrhu konstrukcí pro mezní stav únosnosti
- s mezními stavy spolehlivosti a použitelnosti a s pravidly pro vyztužování želbet. konstrukcí.

Přehled látky

1. Klasifikace betonů, pevnostní třídy betonu, objemové třídy betonu, pracovní diagram betonu, betonářská výztuž - požadavky, pracovní diagram, druhy výztuže, nekovová výztuž,

2. Soudržnost betonu a oceli, funkce kompozitu beton+ocel, napjatostní stádia, idealizace konstrukce, mezní stav únosnosti, proces předběžného navrhování ohýbaných konstrukcí vhledem k 2. meznímu stavu

3. Klasifikace prvků dle namáhání, prvky namáhané prostým ohybem, obdélníkový průřez, T průřez, průřez teoretického tvaru

4.Prvky namáhané ohybem, zmínka o šikmém ohybu. Pružná analýza a plastická analýza.

5. Prvky namáhané smykovou silou, porušení smykem, příhradová analogie, návrh smykové výztuže

6. Kotvení výztuže, vykrývací obrazec ohybových momentů

7. Konstrukční zásady ohýbaných prvků, zopakování krytí výztuže, stykování výztuže, základní úpravy výztuže

8.Prvky namáhané kombinací ohyb-normálová síla, interakční diagram, návrh výztuže

9.Definice štíhlých a masivních tlačených prvků, vyšetřování účinků 2. Řádu (encyklopedicky), konstrukční zásady sloupů a stěn

10. Mezní stav použitelnosti - štíhlost, průřezové charakteristiky prvku bez a s trhlinami mezní stav omezení napětí, deformace prostého nosníku

11. Prvky z prostého a slabě vyztuženého betonu

12. Modelování železobetonových konstrukcí pomocí MKP

13. Příklady vyztužení ohýbaných a tlačených konstrukcí

Získané způsobilosti

Student
- orientuje se v problémech navrhování železobetonových konstrukcí
- určuje. vhodné třídy betonu, výztuž , její krytí a prostředí pro životnost konstrukce
- řeší danou konstrukci z hlediska mezních stavů .únosnosti a použitelnosti
- aplikuje získané znalosti při navrhován. železobetonových konstrukcí
- osvojí si výkresy výztuže pro jednoduchou stropní konstrukci

Doporučená literatura