Zděné konstrukce - KME/ZDK

Garant

  • Ing. Luděk Vejvara Ph.D.

Přednášející

  • Ing. Luděk Vejvara Ph.D.

Cvičící

  • Ing. Jan Kubát

Rozvrhové akce

  • Luděk Vejvara Přednáška UC 422, ZS Úterý 10-11 (15:45-17:25)
  • Jan Kubát Cvičení UC 422, ZS Úterý 12-13 (17:35-19:15)

Cíle předmětu

Seznámit studenty s problematikou zděných konstrukcí, s jejich navrhováním i s ohledem na účinky požáru a s prováděním.

Přehled látky

1.týden Zdivo - úvod a historie zděných konstrukcí
Zděné konstrukce, druhy zdiva z pohledu historie
Historický vývoj zděných staveb
Stavební řády

2.týden Základní vlastnosti zdiva a použití zděných konstrukcí
- funkce zdiva, nosné a nenosné konstrukce
- značky a symboly

3.týden Materiály - vlastnosti a zkoušení
popis zdiva, zdící prvky - materiály, malty, výplňový beton, výztuž

4.týden Mechanické vlastnosti a zkoušení
pevnost v tlaku, ve smyku, v ohybu
přetvárné vlastnosti a objemové změny

5.týden Základy navrhování zdiva podle ČSN EN 1996

6.týden Navrhování zděných konstrukcí - pevnosti
dílčí součinitelé materiálů, návrhová pevnost, dílčí součinitelé odolnosti.
Zásady navrhování podle mezních stavů. Charakteristické pevnosti zdiva.
Deformační vlastnosti zdiva.

7.týden Navrhování konstrukcí - namáhání
stěny namáhané svislým zatížením, stěny namáhané smykem, stěny
namáhané ohybem.
Stěny zatížení soustředěným zatížením.

8.týden Štíhlosti a výpočetní modely
Mezní štíhlosti stěnových konstrukcí. Účinky druhého řádu. Výpočtové
modely zděných vícepodlažních staveb. Mezní stavy použitelnosti.

9.týden Navrhování zděných konstrukcí a umístění zdiva
klasifikace vlivu prostředí, trvanlivost zdiva, zdivo pod úrovní terénu.
Teplotní a dlouhodobé objemové změny.

10.týden Zjednodušené metody výpočtu zděných konstrukcí podle ČSN EN 1996-3

11.týden Vyztužené stěnové konstrukce
vyztužené prvky, předpjaté stěnové konstrukce

12.týden Provádění zděných konstrukcí
zásady provádění zdiva, ochrana zděných konstrukcí během provádění a
po provedení, povolená odchylka nosných stěn. drážky a výklenky v
nosném zdivu.

13.týden Návrh zděných konstrukcí na účinky požáru

Získané způsobilosti

Student
- se orientuje v problematice zděných konstrukcí,
- umí navrhovat zděné a vyztužení zděné konstrukce,
- aplikuje získané znalosti při provádění zděných nosných a nenosných konstrukcí,
- umí řešit základní problémy stavební praxe v oblasti zdiva a zděných konstrukcí.

Doporučená literatura