Zatížení a spolehlivost konstrukcí - KME/ZSK

Garant

  • Ing. Luděk Vejvara Ph.D.

Rozvrhové akce

  • Přednáška UC 410, LS Čtvrtek 8-11 (13:55-17:25)
  • Cvičení UC 410, LS Čtvrtek 12-13 (17:35-19:15)

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV bakalářského studijního programu Stavitelství

Student:
- se seznámí se systémem Eurokódů pro navrhování stavebních konstrukcí a zásady navrhování konstrukcí podle ČSN EN 1990
- se seznámí se základními požadavky: návrhová životnost, trvanlivost a návrhové situace, se základními veličinami. spolehlivostní metody, metoda dílčích součinitelů, pravděpodobnostní metody
- se seznámí se stavy únosnosti a použitelnosti, kombinace zatížení, management spolehlivosti
- se seznámí s mezními stavy únosnosti a použitelnosti,. kombinace zatížení, management spolehlivosti
- se seznámí s aplikací zatížení stavebních konstrukcí podle ČSN EN 1991 (vlastní tíha, zatížení užitná, klimatická, mimořádná a další typy zatížení).
- se seznámí s aplikací zásady navrhování geotechnických konstrukcí podle EN 1997 a zásadami navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení podle EN 1998.


Přehled látky

1. týden: Zásady navrhování konstrukcí 1. Vývoj metod navrhování. Systém Eurokódů. Platnost a závaznost norem. Zásady navrhování konstrukcí podle ČSN EN 1990. Základní požadavky. Životnost. Návrhové situace. Základní veličiny.
2. týden: Zásady navrhování konstrukcí 2. Mezní stavy. Metoda dílčích součinitelů. Kombinace zatížení pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Kritéria použitelnosti.Diferenciace spolehlivosti.
3. týden: Zatížení stálá a užitná. Vlastní tíha, stálá a užitná zatížení. Příklady stanovení účinků zatížení u základních nosných prvků.
4. týden: Zatížení klimatická 1. Zatížení sněhem, námrazou, teplotou. Zatížení vodou.
5. týden: Zatížení klimatická 2. Zatížení větrem.
6. týden: Další typy zatížení. Zatížení během provádění, zatížení jeřáby, zatížení dopravou.
7. týden: Zásady navrhování geotechnických konstrukcí. Základní veličiny. Kombinace zatížení. Stanovení účinků zatížení a odolnosti.
8. týden: Zatížení mimořádná 1. Strategie pro mimořádné návrhové situace. Kategorizace konstrukcí do tříd spolehlivosti. Zásady robustnosti konstrukcí. Zatížení nárazem vozidla, výbuchem plynu, výbuchem teroristické nálože.
9. týden: Zatížení mimořádná 2. Zásady výpočtu odezvy stavebních konstrukcí. Zatížení dynamická. Ekvivalentní statická zatížení. Kombinace zatížení.
10. týden: Zatížení seizmická 1: Seismické oblasti, klasifikace zemětřesení podle makroseismických stupnic, Richterova stupnice, návrhové zrychlení, spektra pružné odezvy.
11. týden: Zatížení seizmická 2. Zjednodušené a 3D výpočetní postupy, disipativní vlastnosti a jejich využití, tlumení konstrukce, kombinace seismických zatěžovacích stavů.
12. týden Spolehlivostní metody 1. Úvod do pravděpodobnostních metod teorie spolehlivosti. Základní pojmy. Pravděpodobnostní metody a zásady jejich použití.
13. týden Spolehlivostní metody 2. Pravděpodobnost poruchy, index spolehlivosti, aproximační a simulační metody, směrná úroveň spolehlivosti.

Získané způsobilosti

Student:
- zná zásady navrhování a zatížení konstrukcí podle EN 1990, EN 1991, EN 1997 a EN 1998
- umí stanovit zatížení a účinky zatížení na konstrukcích
- orientuje se v problémech spolehlivosti a bezpečnosti konstrukcí

Doporučená literatura