Základy mechaniky pro design - KME/DZM

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základními pojmy, vztahy a postupy mechaniky tuhých a poddajných těles

Přehled látky

Přednáška:
1.Skalární a vektorové veličiny. Geometrická interpretace vektoru. Určení vektoru v rovině a v prostoru. Složky a souřadnice vektoru. Volný a vázaný vektor.
2.Základní početní úkony s vektory. Součet a rozdíl 2 vektorů, početní a grafické řešení. Skládání více vektorů, početní a grafické řešení.
3.Násobení vektoru skalárem, jednotkový vektor, skalární a vektorový součin, geometrická interpretace.
4.Definice základních pojmů v mechanice. Síla, moment síly, dvojice sil, práce, výkon, pasivní účinky, účinnost.
5.Rychlost, zrychlení. Modely hmotných objektů. Newtonovy zákony.
6.Základní informace o silových soustavách, rovnováha, náhrada, ekvivalence.
7.Síly na jedné nositelce, síly v rovině procházející bodem. Početní a grafické řešení.
8.Rovnoběžné síly v rovině. Statický (lineární) moment a středisko (těžiště)
9.Základy kinematiky. Přímočarý rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený pohyb. Úlohy o pohybu.
10.Využití 2. Newtonova zákona pro řešení jednoduchých úloh dynamiky.
11.Základní pojmy elastostatiky. Poddajné těleso. Vnější a vnitřní síly. Způsoby namáhání.
12.Napětí, poměrné deformace. Tahová zkouška. Tahový diagram pro různé materiály
13.Hookeův zákon. Teplotní dilatace.

Cvičení:
1. - 2.Určení vektoru. Operace s vektory. Grafické určení součtu (rozdílu) vektorů. Jednotkový vektor.
3. - 4.Skalární a vektorový součin, rovnoběžné a kolmé vektory.
5. - 6.Práce, výkon, účinnost. Rovnováha a náhrada silové soustavy.
7. - 8.Statický (lineární) moment. Určení těžiště jednoduchých a složených těles (ploch). Zadání semestrální práce.
9. - 10.Úlohy o pohybu.
11. - 12.Napětí, deformace, tahový diagram.
13.Zápočet.

Získané způsobilosti

Student
- identifikuje skalární a vektorové veličiny
- zvládá základní početní úkony s vektory
- definuje základní pojmy v mechanice - síla, moment, práce, výkon, pasivní účinky, účinnost, rychlost, zrychlení
- zná Newtonovy zákony
- klasifikuje silové soustavy
- chápe pojmy rovnováha, náhrada, ekvivalence
- umí řešit přímočarý rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený pohyb
- vymezí základní pojmy elastostatiky
- rozliší vnější a vnitřní síly, napětí, posuvy a deformace
- zná tahový diagram, Hookeův zákon.

Doporučená literatura