Vázané mechanické soustavy - KME/VMS

Garant

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Student se seznámí s
- popisem kinematiky bodu a tělesa v maticovém tvaru,
- popisem kinematiky a kinetostatiky otevřených a uzavřených kinematických řetězců,
- základními metodami syntézy mechanických soustav,
- numerickým řešením úlohy polohy a dynamiky těles v kinematických řetězcích.

Harmonogram

TýdenPřednáškaCvičení
1. Kinematika bodu a tělesa v maticové formulaci, transformační matice, základní pohyby.
2. Současné pohyby těles v maticové formulaci, kinematická analýza VMS.
3. Transformační matice základních kinematických dvojic, kinematické řešení otevřených řetězců.
4. Kinematické řešení jednoduchých mechanismů (trigonometrická, vektorová, maticová metoda).
5. Kinematické řešení složených mechanismů, numerické kinematické řešení mechanismů.
6. Kinematické řešení jednoduchých mechanismů s vyššími kinematickými dvojicemi.
7. Základy kinematické syntézy VMS. Vačkové a kloubové mechanismy, kolokační metoda.
8. Kinematická syntéza vodících a převodových mechanismů, generátory funkcí.
9. Ryze geometrická, geometrická a kinematická syntéza VMS, lineární a nelineární syntéza.
10. Lineární syntéza mechanismů s rotačními a posuvnými kinematickými dvojicemi.
11. Přesnost a citlivost mechanismů a kinematických řetězců.
12. Metody sestavování pohybových rovnic v dynamice VMS.
13. Kinetostatické vyšetřování VMS.

Získané způsobilosti

Student
- aplikuje maticový počet na kinematické řešení bodu a tělesa,
- aplikuje maticový počet na řešení pohybu soustavy mnoha vázaných těles,
- sestaví algoritmus řešení kinematiky a dynamiky bodu, tělesa a soustavy mnoha vázaných těles,
- analyzuje silové poměry těles,
- volí vhodnou numerickou metodu pro řešení kinematiky a dynamiky soustavy vázaných těles.

Doporučená literatura