Úvod do modelování v mechanice - KME/UMM

Garant

Rozvrhové akce

  • Přednáška US 217, LS Pondělí 11-13 (16:40-19:15)

Cíle předmětu

Představit studentům obor mechanika a obeznámit je se základními pojmy, problémy a metodami řešení. Ukázat studentům typické moderní aplikace mechaniky na reálných příkladech z praxe.

Harmonogram

Velmi předběžný harmonogram přednášek, který bude v průběhu semestru upřesněn:

Týden Přednáška a cvičení
1. Úvodní přednáška (Dr. Hajžman)
2.
3. Dynamika nerotujících a rotujících systémů (Dr. Byrtus)
4.
5.
6. Biomechanika (prof. Křen)
7. Vlnové jevy v tělesech (Dr. Adámek)
8. Biomechanické modely člověka (doc. Hynčík)
9. Experimentální mechanika (Ing. Kroft)
10. Mechanika tekutin (doc. Vimmr)
11. Shrnutí předmětu, rezervní hodina (Dr. Hajžman)
12. Závěrečná shrnující přednáška, zápočtový test (Dr. Hajžman)

 

Získané způsobilosti

Studenti
- klasifikují základní úlohy mechaniky,
- vymezí metody řešení problémů ze statiky, pružnosti, kinematiky a dynamiky,
- identifikují typické úlohy ve strojírenství,
- vysvětlí příčinu zvýšeného kmitání jednoduchého mechanického systému,
- vysvětlí základní parametry v úlohách jednoosé napjatosti,
- vymezí experimentální metody pro měření napjatosti a vibrací,
- uvedou do souvislosti různé druhy mechanické energie,
- klasifikují obecné problémy biomechaniky a vyjmenují různé modely lidského těla,
- vysvětlí základní pojmy mechaniky tekutin a popíšou různé druhy proudění.

Podmínky zápočtu

Samostatná práce při přednáškách a písemný test složený z jednoduchých otázek na látku probíranou při přednáškách.

Poznámky:

Student musí získat minimálně 10 bodů za semestr. Závěrečný zápočtový test za maximálně za 12 bodů. Další body je možné získat na přednáškách. Více viz úvodní prezentace. Seznam možných otázek k zápočtovému testu je zde. Průběžné bodování je zde.

Studenti, kteří mají nárok na zápočet, si ho mohou přijít zapsat ve středu 24. 5. 2017 od 9:30 do 11:00 do kanceláře UC408.

Doporučená literatura

Ke stažení