Úvod do modelování v mechanice - KME/UMM

Garant

Přednášející

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Představit studentům obor mechanika a obeznámit je se základními pojmy, problémy a metodami řešení. Ukázat studentům typické moderní aplikace mechaniky na reálných příkladech z praxe.

Harmonogram

Velmi předběžný harmonogram přednášek, který bude v průběhu semestru upřesněn:

Týden Přednáška a cvičení
1. Úvodní přednáška (Dr. Hajžman)
2.
3. Dynamika nerotujících a rotujících systémů (Dr. Byrtus)
4.
5. Biomechanika (prof. Křen)
6.
7.
8. Vlnové jevy v tělesech (Dr. Adámek)
9. Mechanika tekutin (doc. Vimmr)
10. Experimentální mechanika (Ing. Smolík)
11. Vybrané problémy z biomechaniky (Dr. Lobovský)
12. Shrnutí předmětu, rezervní hodina (Dr. Hajžman)
12. Závěrečná shrnující přednáška, zápočtový test (Dr. Hajžman)

 

Získané způsobilosti

Studenti
- klasifikují základní úlohy mechaniky,
- vymezí metody řešení problémů ze statiky, pružnosti, kinematiky a dynamiky,
- identifikují typické úlohy ve strojírenství,
- vysvětlí příčinu zvýšeného kmitání jednoduchého mechanického systému,
- vysvětlí základní parametry v úlohách jednoosé napjatosti,
- vymezí experimentální metody pro měření napjatosti a vibrací,
- uvedou do souvislosti různé druhy mechanické energie,
- klasifikují obecné problémy biomechaniky a vyjmenují různé modely lidského těla,
- vysvětlí základní pojmy mechaniky tekutin a popíšou různé druhy proudění.

Podmínky zápočtu

Samostatná práce při přednáškách a písemný test složený z jednoduchých otázek na látku probíranou při přednáškách.

Poznámky:

Student musí získat minimálně 10 bodů za semestr. Závěrečný zápočtový test za maximálně za 12 bodů. Další body je možné získat na přednáškách. Více viz úvodní prezentace. Aktuální stav bodování je zde. Seznam možných otázek k zápočtovému testu je zde.

 

Doporučená literatura

Ke stažení