Úvod do metody konečných prvků - KME/UMKP

Garant

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Uvést studenty do problematiky metody konečných prvků a využití přibližných numerických metod řešení úloh v technické praxi.

Přehled látky

1. týden: Úvod do problematiky MKP. Základní členění problémů mechaniky diskrétních a kontinuálních systémů.
2. týden: Přibližné numerické metody v technické praxi, jednoduché příklady.
3. týden: Základy matematické formulace problémů mechaniky kontinua.
4. týden: Základní řídící rovnice vybraných problémů mechaniky kontinua.
5. týden: Aproximační funkce, globální a lokální souřadnice.
6. týden: Jednodimensionální MKP modely diskrétních a spojitých mechanických soustav.
7. týden: Diskretizace a modelování nosníků MKP.
8. týden: Transformační vztahy mezi natočenými konečnými prvky.
9. týden: Rovinné prvky, globální souřadnice.
10. týden: Izoparametrické prvky, numerická integrace.
11. týden: Lokalizační matice, diskretizace jednoduchých konstrukcí MKP.
12. týden: Modelování jednoduchých úloh elastostatiky.
13. týden: Modelování jednoduchých úloh termo a hydromechaniky.

Získané způsobilosti

Student
-Identifikuje základní typy konečných prvků.
-Rozlišuje metody modelování diskrétních a spojitých mechanických systémů.
-Volí vhodnou metodu pro řešení daného problému.
-Modeluje základní úlohy mechaniky kontinua metodou konečných prvků.
-Aplikuje teoretické poznatky na řešení úloh technické praxe metodou konečných prvků.

Doporučená literatura