Technologie staveb 2 - KME/TES2

Garant

  • Ing. Petr Kesl

Přednášející

  • Ing. Petr Kesl

Cvičící

  • Ing. Petr Kesl

Rozvrhové akce

  • Petr Kesl Přednáška EU 304, ZS Pátek 1-2 (07:30-09:10)
  • Petr Kesl Cvičení EU 304, ZS Pátek 3-4 (09:20-11:00)

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s výrobními procesy na stavbách, kde vyprojektované konstrukce a stavební díly v daném časovém a technologickém postupu vytvářejí stavební dílo. Seznámí se s podrobnými pracovními postupy, s používanými stroji a zařízeními, montážními pravidly a zásadami bezpečnosti práce.

Harmonogram

1.Technologické procesy vrchní hrubé stavby.
Rozdělení procesů - výstavba nosných konstrukcí, obvodových plášťů střech, kompletace staveb, lešení a bednění.

2.Monolitické betonové konstrukce.
Výroba a přeprava betonových směsí. Ukládání a přísady, speciální směsi, ošetřování betonu, stroje a mechanizace pro betonářské práce.

3.Vyztužování betonových konstrukcí, výroba výztuže, druhy, uložení a fixace, ošetření výztuže.

4.Bednění monolitických konstrukcí lešení.
Návrhy bednění, druhy bednění, velkoplošná a speciální bednění, posuvná a ztracená bednění, vytváření pohledových povrchů.
Lešení - montáž a demontáž, druhy lešení, kotvení, namáhání, bezpečnost práce na lešení.

5.Konstrukce zděné - cihelné a kamenné.
Druhy zdiva, postup při zdění z různých materiálů, kamenné konstrukce, klenby, postup při výstavbě i bourání, osazování prefabrikátů a konstrukcí.

6.Technologie dřevěných konstrukcí.
Výroba dřevěných konstrukcí, montáž, zásady užití ve stavbě, životnost, ochrana.

7.Ocelové a prefabrikované konstrukce.
Výroba, přeprava a uložení konstrukcí, montážní metody a postupy, bezpečnost práce, stroje pro těžkou montáž, montážní prostředky.

8.Obvodové pláště budov a střechy.
Základní druhy plášťů a střech, technologické postupy při jejich zřizování, materiály a konstrukce, montážní postupy, doplňkové konstrukce a práce, postup při zřizování plochých a sklonitých střech.

9.Technologické procesy při zřizování izolací.
Hlavní druhy izolací ve stavbě, účel, zásady prací, používané materiály, ochrana a zajištění funkce a životnosti izolací.

10.Technická zařízení budov.
Druhy a posloupnost provádění rozvodů inženýrských sítí ve stavbách, materiály a technologie, rozvody sítí zajišťující požární bezpečnost, sítě pro přenosy dat a informací.

11.Úpravy povrchů stěn a stropů, montáže otvorových výplní, osazování truhlářských a zámečnických výrobků, zasklívání, speciální výplně a konstrukce.

12.Kladení podlah v budovách, úpravy vně budov, druhy podlah podle účelu a provozu, technologie kladení a ošetřování, dlažby, soklové úpravy a zakončení obvodových plášťů.

13.Kompletace budov.
Práce natěračské, malířské, zařizovací předměty, likvidace zařízení staveniště, terénní a sadové úpravy, příprava kolaudace a předání stavby.

 

Získané způsobilosti

Student
- se orientuje vproblémech výrobních procesů na stavbě a v používání stavebních strojů a zařízení,
- aplikuje montážní pravidla a zásady bezpečnosti práce,
- umí aplikovat znalost technologických postupů při realizaci staveb, inženýrské činnosti a při technickém dozoru staveb,
- umí koordinovat subdodavatelské subjekty z hlediska jakosti a bezpečnosti při realizaci stavby.

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

AAktivní znalost přednášené látky a schopnost její aplikace při výstavbě.

Doporučená literatura