Technologie staveb 1 - KME/TES1

Garant

  • Ing. Petr Kesl

Přednášející

  • Ing. Petr Kesl

Cvičící

  • Ing. Petr Kesl

Rozvrhové akce

  • Petr Kesl Přednáška UL 112, ZS Čtvrtek 10-11 (15:45-17:25)
  • Petr Kesl Cvičení UL 112, ZS Čtvrtek 12-13 (17:35-19:15)

Cíle předmětu

Seznámit studenty s vytvářením stavebních konstrukcí na stavbách a výrobních kompletizovaných dílců všeho druhu.

Harmonogram

1. Technologie staveb, charakteristika a členění.
Tvorba výrobních procesů, stavební procesy.

2. Příprava výstavby
Stavební projekty, stavebně-technologický projekt, stavba a její členění, hlavní účastníci výstavby.

3. Aktivní složky stavebních procesů: Pracovníci, stroje a zařízení, stavební materiály, financování staveb.

4. Stavebně technologické procesy
Modelování procesů, jejich parametry, vnitřní a vnější podmínky procesů, řazení procesů do časových sledů.

5. Zařízení staveniště. Rozsah záboru, předání staveniště, vytyčování objektů, provizorní objekty pro realizaci stavby.

6. Časové plánování. Lhůty a termíny, obecné zásady. Lhůty stavebních procesů. Modelování časových struktur.

7. Jakost ve výstavbě. Plány jakosti, kontrolní zkoušky a certifikace materiálů, mezioperační kontrola, systémy jakosti, kvalifikace a certifikace stavebních firem.

8. Bezpečnost práce na stavbách - současné předpisy pro BOZ pro různé druhy stavebních prací, dokumentace o zajišťování bezpečnosti práce, školení pracovníků, prověrky. Činnost koordinátora bezpečnosti práce na stavbách.

9. Technologické procesy při provádění hrubé spodní stavby.
Rozdělení procesů, návaznosti, stavby v husté zástavbě, překládky inženýrských sítí, zabezpečení stávajících objektů.

10. Zemní práce, charakteristika, členění, příprava, vytýčení. Hrubé terénní úpravy, hloubení jam, rýh, zabezpečení výkopů, stroje a mechanizmy, speciální práce pro speciální zakládání staveb.

11. Zřizování a vybavení staveniště, dočasné sítě a komunikace, objekty a výrobní zařízení, schéma provozu a dopravy na staveništi.

12. Zakládání staveb - druhy zakládání, základová spára, plošné a hlubinné zakládání, piloty a studně, speciální způsoby založení, stroje a mechanizmy.

13. Výstavba inženýrských sítí a komunikací.
Přehled sítí a pořadí jejich výstavby, vedení sítí v koridorech a kolektorech. ¨Stavba pozemních komunikací podle účelu> Stroje a mechanizmy pro pozemní komunikace. 
 

Získané způsobilosti

Student
- se orientuje v problémech stavební technologie na stavbách a ve výrobnách stavebních dílců,
- aplikuje získané znalosti při návrzích technologie a při realizaci technologie na stavbách a ve výrobnách,
- umí řešit základní problémy stavební praxe v oblasti technologie.

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikace při řešení konkrétních úloh stavební praxe.

Doporučená literatura