Technicko-fyzikální analýza - KME/TFA

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

  • Jan Pašek Cvičení UC 422, ZS Středa 4-5 (10:15-11:55)
  • Jan Pašek Přednáška UC 422, ZS Středa 4-5 (10:15-11:55)

Cíle předmětu

Seznámit studenta se závažností nesilových účinků na statické chování a porušování stavebních konstrukcí.

Přehled látky

1. Zatížení staveb teplotou, teplotní pole, teplotní roztažnosti materiálů, vliv tuhosti konstrukce na její namáhání změnami teploty.

2. Zatížení staveb vlhkostí, vlhkostní pole, vlhkostní roztažnosti materiálů, vliv tuhosti konstrukce na její namáhání změnami vlhkosti. Vliv změny chemického složení materiálu.

3. Reologické vlastnosti materiálů. Význam smršťování a dotvarování stavebních konstrukcí na stav jejich napjatosti.

4. Vliv pevnosti materiálu, modul pružnosti materiálu a součinitel délkové roztažnosti materiálu na spolehlivost stavebních konstrukcí.

5. Vliv statické určitosti a neurčitosti konstrukce na vnitřní napjatost při namáhání nesilovými účinky.

6. Kompozitní konstrukce a nesilová namáhání.

Získané způsobilosti

Student:
- je schopen analyzovat nesilové účinky působící na stavební konstrukce,
- je schopen zohlednit závažnost působení nesilových účinků při návrhu statického řešení stavebních konstrukcí.

Doporučená literatura