Simulace pohybů mechanismů - ADAMS - KME/ADAM

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Uvést studenty do řešení úloh statiky, kinematiky a dynamiky vázaných mechanických soustav s využitím programového systému ADAMS. Představit studentům konkrétní programový prostředek pro řešení úloh (nejen) technické praxe.

Harmonogram

Týden Přednáška Cvičení
1. Kmitání lineárních a nelineárních soustav s jedním stupňem volnosti Obecně o systému ADAMS
2. Základy práce s modulem ADAMS/View
3. Kinematika mechanismů I - analytické metody Kmitání lineárních a nelineárních soustav s jedním stupněm volnosti
4. Kinematika mechanismů - základní kinematické vazby
5. Kinematika mechanismů II - numerické metody Kinematika mechanismů - složitější kinematické vazby
6. Další možnosti modulu ADAMS/View
7. Dynamika mechanismů I - Lagrangeovy rovnice II. druhu - řešení úloh vlastní dynamiky, numerická metoda řešení pohybové rovnice Využití parametrizace v systému ADAMS
8. Dynamika mechanismů - základní mechanismy
9. Dynamika mechanismů II - kinetostatika Dynamika mechanismů - soustavy s pasivními účinky
10. Dynamika složitějších mechanických soustav
11. Dynamika mechanismů III - Lagrangeovy rovnice smíšeného typu - rovinné mechanismy Modelování poddajných těles v systému ADAMS
12. Základy práce s vybranými specializovanými moduly
13. Dynamika mechanismů III - Lagrangeovy rovnice smíšeného typu - prostorové mechanismy Základy práce s vybranými specializovanými moduly

Získané způsobilosti

Studenti
- vysvětlí výhody využívání specializovaných programových prostředků pro řešení úloh vázaných soustav těles,
- volí vhodné prostředky a metody pro návrh modelu vázané soustavy těles,
- vytvoří komplexní výpočtový model strojního zařízení pro účely kinematiky a dynamické simulace,
- rozpoznají nesprávné řešení při numerické integraci pohybových rovnic,
- analyzují vypočítanou odezvu mechanické soustavy a zhodnotí vliv jednotlivých parametrů systému,
- zhodnotí provázanost buzení mechanické soustavy s její dynamickou odezvou.

Podmínky zápočtu

Vypracování a prezentace semestrální práce

Doporučená literatura