Stavitelství S2 - Nosné konstrukce - KME/STS2

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

  • Jan Pašek Cvičení UC 410, ZS Pondělí 8-9 (13:55-15:35)
  • Jan Pašek Přednáška UC 410, ZS Pondělí 10-11 (15:45-17:25)
  • Jan Pašek Cvičení UC 410, ZS Pondělí 12-13 (17:35-19:15)

Cíle předmětu

Naučit studenta komplexně vnímat účinky vlivů působících na stavební konstrukce, jejich vzájemnou interakci a aplikovat tyto znalosti při návrhu dilatací, konstrukcí základových, předsazených, spodní stavby, hydroizolačních opatření a vertikálních komunikací.

Přehled látky

1. týden
Konstrukční systémy staveb ? shrnutí a opakování; vnější účinky a reakce systému; základní informace k dilatacím staveb ? typy dilatací a jejich vlastnosti.

2. týden
Dilatace staveb ? zásady interakce primárně nosných a výplňových konstrukcí, zatížení deformačními účinky, zamezení jejich přenosu, důsledky jejich opomenutí.

3. týden
Vnitřní schodiště ? funkce a požadavky, typologie, tvarová řešení, konstrukční zásady, akustika, požární bezpečnost.

4. týden
Vnitřní schodiště ? konstrukční, materiálové a technologické varianty.

5. týden
Vnitřní schodiště ? statické principy, interakce s nosným systémem budovy.

6. týden
Šikmé rampy, výtahové šachty a eskalátory ? stavebně konstrukční principy, interakce s nosným systémem budovy, statické požadavky na podpůrné konstrukce; vnější a venkovní schodiště ? konstrukční, materiálové a technologické varianty, požadavky a vlastnosti.

7. týden
Předsazené konstrukce I. ? druhy, funkce a požadavky, vnější vlivy.

8. týden
Předsazené konstrukce II. ? konstrukční řešení, statické chování. Kotevní a spojovací technika ? mechanické spojovací prostředky, smykové trny, chemické kotvy, lepící hmoty ? zásady návrhu a použití, vlastnosti, přenos zatížení.

9. týden
Základové konstrukce I. ? hydrogeologický průzkum, základové poměry, geotechnické kategorie; základy ? funkce a požadavky, principy konstrukčního návrhu, vliv na statické chování celého nosného systému; interakce systému stavba ? základy ? podloží.

10. týden
Základové konstrukce II. ? plošné základy ? druhy, konstrukční a materiálová řešení, statické chování; hlubinné základy ? druhy, konstrukční a materiálová řešení, statické chování.

11. týden
Spodní stavba ? zemní tlak, hydrostatický tlak, namáhání konstrukcí spodní stavby, suterénní stěny, osvětlovací a větrací šachty ? funkce a požadavky, principy, konstrukční a technologická řešení.

12. týden
Hydroizolace spodní stavby I. ? hydrofyzikální expozice spodní stavby, agresivita prostředí, povlakové hydroizolační systémy ? typy, vlastnosti, principy návrhu.

13. týden
Hydroizolace spodní stavby II. ? hydroizolační systémy ostatní ? typy, vlastnosti, principy návrhu; prostupy a speciální detaily; dilatace hydroizolačních systémů a spodní stavby.

Získané způsobilosti

Student:
- vnímá komplexní problematiku návrhu nosných konstrukcí budovy,
- je schopen vyhodnotit působení vnějších účinků na nosný systém a navrhnout jeho dilatace,
- je schopen vyhodnotit účinky působící na spodní stavbu a provést její návrh včetně hydroizolačního systému.

Doporučená literatura