Stavební projekt 1/2 - KME/SPR2

Garant

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Dvousemestrální projekt. Cílem je seznámit studenta s komplexním a analytickým přístupem při návrhu a optimalizaci novostaveb a jeho praktickou aplikací.

Přehled látky

1. - 2. Pokračování práce z předchozího semestru. Analýza okolí budovy, vypracování koordinační situace stavby.

3. - 4. Analýza a optimalizace technologického postupu výstavby, zpracování základních technologických podkladů pro realizaci stavby (situace staveniště, harmonogram výstavby).

5. - 6. Podrobné statické a tepelně technické výpočty ve vymezeném rozsahu.

7. - 8. Předběžný návrh a koncepční výkresy vytápění a vzduchotechniky v budově (schémata 1:100 + doplňující text a výpočty).

9. - 11. Dopracování vybraných částí projektové dokumentace, návrh a zakreslení zadaných konstrukční detailů (1:2 - 1:10).

12. Veřejná prezentace projektu.

13. Kompletace projektu. Zápočet

Získané způsobilosti

Student:
- je schopen analyzovat vnější účinky působící na budovu,
- je schopen uplatnit komplexní přístup při návrhu, analýze a optimalizaci staveb.

Doporučená literatura