Stavební projekt 1/1 - KME/SPR1

Garant

Rozvrhové akce

  • Jan Pašek Seminář UU 105, ZS Úterý 1-4 (07:30-11:00)

Cíle předmětu

Dvousemestrální projekt. Cílem je seznámit studenta s komplexním a analytickým přístupem při návrhu a optimalizaci novostaveb a jeho praktickou aplikací.

Přehled látky

1. Zadání řešené budovy na základě architektonické studie, publikovaných prezentací významných staveb v médiích apod. Jako vhodná budova je předpokládán objekt administrativní, obytný, municipální, sportovní apod., výšky do 8 podlaží nebo 36 m rozponu střešní konstrukce.

2. Komplexní analýza vybrané budovy ? funkce, vlastnosti, okolí, orientace ke světovým stranám, dispoziční a rozměrové požadavky, základové poměry ? zpracováno ve formě textové zprávy, podle potřeby doplněné skicami.

3. - 4. Variantní návrh nosného systému a obvodového pláště budovy ? 3 vhodné materiálové, konstrukční a technologické varianty (schémata půdorysu a řez 1:200 + textová charakteristika).

5. - 6. Analýza variant nosného systému a obvodového pláště, výběr nejvhodnější varianty a její optimalizace (textová příloha + schémata 1:100).

7. - 8. Koncepční návrh výplňových konstrukcí a zdravotechnických systémů TZB (schémata 1:100 + předběžné výpočty stavební fyziky a TZB).

9. - 11. Předběžné statické výpočty a posouzení vybraných nosných prvků nosného systému budovy, posouzení prostorové tuhosti a stability, návrh a posouzení styků. Konstrukční výkresy (tvar, skladba) 1:100.

12. Veřejná prezentace rozpracovaného projektu.

13. Kompletace projektu. Zápočet

Získané způsobilosti

Student:
- je schopen analyzovat vnější účinky působící na budovu,
- je schopen uplatnit komplexní přístup při návrhu, analýze a optimalizaci staveb.

Doporučená literatura