Statika 1 - KME/ST1

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Student se seznámí
- s metodami řešení rovinných a prostorových staticky určitých nosníků
- s postupy pro řešení staticky určitých rovinných nosníkových soustav
- s řešením rovinných přímých, lomených a zakřivených prutů
- s vyšetřováním deformací staticky určitých nosníků a nosníkových soustav
- s řešením základních staticky neurčitých nosníků a soustav (silová metoda)

Harmonogram

Týden Přednáška
1. Stavební mechanika - statika – úvod. Hmotné objekty a jejich soustavy, typy vazeb, statická určitost a neurčitost v rovině a v prostoru, výjimkové případy podepření, nosné konstrukce a jejich dělení, rovinné složené soustavy a jejich základní typy.
2. Staticky určité rovinné nosníky (základní typy nosníku – konzolový, prostý, šikmý, lomený, křivý). Postup vyšetřování vnitřních statických účinků.
3. Staticky určité prostorové nosníky. Staticky určité rovinné nosníkové soustavy (trojkloubový nosník a oblouk s táhlem a bez táhla, Gerberův nosník, obecná složená soustava).
4. Řešení staticky určitých rovinných kloubových soustav – příhradové nosníky. Styčníková metoda (obecná, zjednodušená, Southwellova úprava).
5. Řešení staticky určitých rovinných kloubových soustav – příhradové nosníky. Průsečná metoda (Ritterova úprava). Řešení staticky určitých plnostěnných nosníků s pohyblivým zatížením – příčinkové čáry statických veličin (úvod, definice).
6. Příčinkové čáry statických veličin – vyšetření příčinkových čar pro základní typy nosníků (konzolový, prostý, převislý, Gerberův).
7. Příčinkové čáry – vyhodnocení pro pohyblivé zatížení – základní pravidla. Kritéria pro nalezení maximálního ohybového momentu (Winklerovo, břemenové, Šolínovo).
8. Přetvoření staticky určitých konstrukcí. Princip virtuálních prací.
9. Metoda jednotkových sil - Maxwellovy-Mohrovy vzorce.
10. Maxwellovy-Mohrovy vzorce – stanovení deformace obecných staticky určitých nosníků a konstrukcí.
11. Řešení staticky neurčitých rovinných konstrukcí (rozdělení staticky neurčitých konstrukcí stanovení stupně vnitřní a vnější statické neurčitosti, metody řešení – přehled).
12. Řešení staticky neurčitých nosníků (vetknutí + vetknutí, vetknutí + podpora). Vliv popuštění a teploty.
13. Spojitý nosník. Odvození třímomentové rovnice.

Získané způsobilosti

Student
- umí vyšetřit a analyzovat vnitřní účinky vznikající v jednotlivých částech rovinných staticky určitých konstrukcí
- umí stanovit deformace u základních úloh staticky určitých nosníků a nosníkových soustav
- umí sestavit výpočtové modely a řešit jednoduché staticky neurčité úlohy

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Písemná s ústní rozpravou

Doporučená literatura

Ke stažení