Seminář k bakalářské práci - FAV - KME/DBS

Garant

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Semestrální projekt je tematicky spojený s bakalářskou prací. Projekt zahrnuje návrh, konstruování a základní pevnostní a tuhostní výpočty řešeného objektu.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na návrh součástí a konstrukcí z hlediska funkce, spolehlivosti a designu. Student zpracuje pod vedením konzultanta komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Získané způsobilosti

Student
- umí řešit problematiku statiky a dynamiky hmotného bodu, tuhého tělesa a soustav těles,
- řeší napjatost a deformaci jednoduchých součástí namáhaných tahem, krutem, ohybem a jejich kombinacemi,
- řeší úlohy rovinné napjatosti izotropního a ortotropního materiálu,
- aplikuje podmínky pevnosti na konkrétní úlohy,
- orientuje se v problematice návrhu konstrukcí s ohledem na design.

Doporučená literatura