Projekt S1 - KME/PRJS1

Garant

Rozvrhové akce

  • Jan Pašek Seminář UU 106, ZS Středa 10-14 (15:45-20:10)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je samostatné řešení zadaného problému stavební praxe studentem s využitím znalostí získaných studiem.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů stavební praxe. Student zpracuje pod vedením konzultanta, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Získané způsobilosti

Student
- umí aplikovat studiem získané vědomosti na konkrétní problémy stavební praxe

Doporučená literatura