Projekt 4 - KME/PRJ4

Garant

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů diskrétní a spojité mechaniky kontinua. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů diskrétní a spojité mechaniky kontinua. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Získané způsobilosti

Student
- umí řešit problematiku mechaniky hmotného bodu, tuhého tělesa a soustav těles,
- řeší napjatost a deformaci jednoduchých součástí namáhaných tahem, krutem, ohybem a jejich kombinacemi,
- řeší úlohy rovinné napjatosti izotropního a ortotropního materiálu,
- aplikuje podmínky pevnosti na konkrétní úlohy.

Doporučená literatura