Příprava a řízení staveb - KME/PŘS

Garant

  • Ing. Petr Kesl

Přednášející

  • Ing. Miloslav Mašek CSc.

Cvičící

  • Ing. František Boháč

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s konkrétními postupy při přípravě staveb a jejich realizaci.

Přehled látky

1. Příprava a řízení stavby z hlediska dodavatele (stavební firmy) - informační toky k získání zakázky, účast v nabídkovém (poptávkovém) řízení zadavatele (investora, developera).

2. Nabídková příprava stavby. Zpracování nabídky - stanovení ceny za dílo.

3. POV - plán organizace výstavby, smlouva o dílo (SOD), platební kalendář (součást SOD)

4. Vlastní realizace stavby - hlavní činnosti výrobní přípravy

5. Zařízení staveniště. Předání staveniště, potřebné příkony, zábory, provizorní objekty.

6. Zajištění dodávek - výkony subdodavatelů, kriteria výběru, rozhodování - aktualizovaný časový plán, rozpočet.

7. Časový plán stavby. Operativní řízení stavby, operativní plán - potřeby materiálů, strojů a lidí v čase, dispečerské řízení. Specifika přípravy některých druhů staveb - pozemních staveb, dopravních a vodohospodářských staveb.

8. Aktivní prvky - osoby ovlivňující přímo řízení stavby, povinnosti vedoucího projektu, hlavního stavbyvedoucího, stavbyvedoucích, mistrů.

9. Znalost právních norem a předpisů souvisejících s investiční výstavbou - zásady bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí, práce s lidmi, motivační přístupy, zákoník práce a sociální otázky.

10. Developerský přístup k realizaci staveb, projektový manažer, zásady pro posouzení ekonomické efektivnosti investic, celková cena stavby (včetně nákladů na provoz, opravy a odstranění stavby).

11. Dokumenty ovlivňující řízení stavby. Stavební deník, agenda systémů řízení jakosti, BOZ, ochrany životního prostředí, skutečnosti vyplývající z činnosti koordinátora bezpečnosti práce (zák. 309/2006 Sb.)

12. Kontroling stavby - výrobní faktury, plánované a skutečné náklady, podklady pro vytýkací řízení, předání a převzetí prací, předání a převzetí stavby.

13. Závěrečné vyhodnocení stavby. Výsledná kalkulace skutečně provedené práce

Získané způsobilosti

Student
- se orientuje v problematice přípravy a realizace staveb,
- při realizaci staveb aplikuje základní právní normy, předpisy bezpečnosti práce a enviromentu,
- aplikuje základy developerského přístupu k plánování a realizaci staveb včetně nezbytných makroekonomických posouzení projektů,
- umí realizovat přípravu a operativní řízení staveb a developerských projektů.

Doporučená literatura