Odborný seminář 2 - KME/OS2

Garant

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Seminář si zapisují studenti oborů Dynamika konstrukcí a mechatronika, Modelování v biomedicíně a Výpočty a design. Cílem semináře je připravit studenty k samostatnému řešení projektů z uvedených oborů.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů dynamiky konstrukcí a mechatroniky, modelování v biomedicíně a výpočtů a designu. Student zpracuje pod vedením konzultanta komplexní problematiku výše uvedeného zaměření. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Získané způsobilosti

Student
- se orientuje v souvislostech lineární a nelineární dynamiky a mechatroniky,
- umí řešit dynamicky namáhané součásti a konstrukce,
- modelování v biomedicíně
- umí navrhovat součásti a konstrukce konvenčních i nekonvenčních materiálů z hlediska funkce, pevnosti a tuhosti a designu.