Ocelové konstrukce 1 - KME/OC

Garant

 • Doc. Ing. Petr Brož DrSc.

Přednášející

 • Doc. Ing. Petr Brož DrSc.

Cvičící

 • Ing. Petr Kesl

Rozvrhové akce

 • Petr Kesl Cvičení UF 223, ZS Pondělí 4-5 (10:15-11:55)
 • Petr Brož Přednáška UU 208, ZS Pátek 6-11 (12:05-17:25)

Cíle předmětu

Student
- pochopí navrhování ocelových ocelo-betonových konstrukcí, principy návrhu
- obeznámí se se soustavou platných norem pro jednotlivé mateiály a konstrukce, se zatížením konstrukcí
- pochopí navrhování ocelových konstrukcí a ocelo-betonových konstrukcí podle ČSN EN 1993
- porozumí mezním stavům únosnosti a použitelnosti

Harmonogram

 1. Proces navrhování konstrukcí, návrhová životnost, návrhová situace, zásady navrhování s přihlédnutím ke spolehlivosti, odolnost konstrukce, mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti, materiály ocelových konstrukcí, koroze. Výroba ocelových konstrukcí.
 2. Navrhování ocelových prvků podle ČSN EN 1993, zatřídění průřezů . Tah, tlak, stabilita ideálního prutu, lokální stabilita, vzpěrná délka
 3. Definice pro rovinné vybočení, vzpěrná délka při zkroucení, vzpěrné délky jednotlivých prutů, prutových soustav a rámů. Teorie 2. řádu, vzpěrná pevnost, únosnost tlačeného prutu, členěné pruty
 4. Ohyb, únosnost při ohybu, ohyb ve dvou rovinách, stabilita při ohybu, hospodárný návrh, průhyb a kmitání prutů, boulení stěn a lokální břemena.
 5. Kombinace namáhání, tah a ohyb, tlak a ohyb, ohyb a kroucení
 6. Spoje, spoje svařované, spoje šroubované, nýtované a čepové, rozdělení sil mezi spojovacími prostředky
 7. Ocelo-betonové konstrukce podle ČSN EN 1994. Materiály, spolupůsobení materiálů, spřahovaní prvky, zásady navrhování.
 8. Mezní stavy navrhování, nosníky, klasifikace průřezů, únosnost průřezu, vnitřní síly nosníku, ztráta stability, smykové spojení, konstrukční podrobnosti. Centrický tlak, ohyb, tlak a ohyb, mezní stavy použitelnosti, plecho-betonové desky.
 9. Tenkostěnné za studena tvarované konstrukce, materiál, způsob výroby, zpevnění materiálů, lokální boulení, borcení stojin, základní případy namáhání, tah, tlak, ohyb, smyk, kombinace namáhání, spoje, tenkostěnné profily.
 10. Koroze ocelových konstrukcí, výroba ocelových konstrukcí, dodavatelská dokumentace. Typické ocelové konstrukce - haly a jejich návrh
 11. Výpočet požární odolnosti ocelových a ocelo-betonových konstrukcí, mechanická zatížení při požáru, metodika návrhu
 12. Přestup tepla do konstrukce, analýza prvků a styčníků
 13. Jednotlivé případy prvků ocelových konstrukcí při požáru - nosník, nosník se ztrátou stability, sloup patrové budovy, přípoj nosníku ke sloupu.

Získané způsobilosti

Student se
- orientuje v základních problémech navrhování ocelových konstrukcí
- řeší silové, napjatostní a deformační stavy, zatížení, mezní stavy únosnosti a použitelnosti konstrukcí
- volí vhodné výpočetní modely
- aplikuje získané znalosti při navrhování nosných ocelových konstrukcí

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání smestrální práce na odpovídající úrovni

Zkouška

Aktivní znalost přednášené látky a schopnost její aplikce na řeš. konkrétních konstrukcí

Doporučená literatura