Ocelové a ocelo-betonové konstrukce - KME/OK2

Garant

  • Doc. Ing. Petr Brož DrSc.

Přednášející

  • Doc. Ing. Petr Brož DrSc.
  • Ing. Petr Kesl

Cvičící

  • Ing. Petr Kesl

Rozvrhové akce

  • Petr Kesl Přednáška UC 422, ZS Pátek 5-6 (11:10-12:50)
  • Petr Kesl Cvičení UC 422, ZS Pátek 7-8 (13:00-14:40)

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV magisterského studijního programu Stavitelství

Student:
- Naváže na znalosti principů navrhování a posuzování spolehlivosti ocelových konstrukcí z bakalářského programu studia
- obeznámí se s navrhováním a posuzováním spolehlivosti ocelo-betonových konstrukcí
- obeznámí se se soustavou platných norem pro uvedené konstrukce včetně souvisejících norem pro zatíženíkonstrukcí
- porozumí podstatě posudku těchto konstrukcí z hlediska kriterií bezpečnosti, trvanlivosti a použitelnosti

Přehled látky

1. týden Od prvků a dílců k aplikaci ocelových nosných soustav v pozemním stavitelství
2. týden Nosné soustavy občanských objektů
3. týden Nosné soustavy v průmyslových objektech
4. týden Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti ocelových nosných soustav
5. týden Využití plastických rezerv ocelových nosných soustav
6. týden Vybrané příklady ocelových a spřažených nosných soustav
7. týden Návrh a posudek spřažených ocelo-betonových konstrukcí
8. týden Spřažené ocelo-betonové nosníky ? část A
9.týden Spřažené ocelo-betonové nosníky ? část B
10.týden Ocelo-betonové sloupy
11.týden Návrh, posudek, aplikace kriterií
12.týden Různé doplňky
13.týden Vybrané příklady efektivního uplatnění ocelo-betonových konstrukcí

Získané způsobilosti

Student:
- se orientuje v problematice navrhování a posuzování spolehlivosti ocelových a spřažených ocelo-betonových konstrukcí podle metody dílčích součinitelů podle EN a podle pravděpodobnostní metody SBRA
- umí vhodně zvolit transformační modely k určení odezvy konstrukce na zatížení
- umí aplikovat získané znalosti při navrhování jednoduchých ocelových a spřažených konstrukcí
- prokazuje znalosti posudku spolehlivosti podle kriterií bezpečnosti, trvanlivosti a použitelnosti

Doporučená literatura