Mechanika vozidel - KME/MV

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s následující problematikou:
Aplikace obecných teoretických poznatků z mechaniky na řešení silových a rychlostních poměrů u pohybujícího se silničního a kolejového vozidla. Adhezní poměry, valení kola a pneumatiky. Statická a kinematická analýzy mechanismů pomocí vektorového a maticového počtu. Geometrická syntéza zavěšení kol a řízení. Stacionární, kvazistatický pohyb vozidla. Základy teorie ozubených kol. Volné dvojkolí v koleji. Kmitání diskrétních lineárních soustav s více stupni volnosti. Dynamika vozidel ve svislém směru. Stabilita vozidel.

Harmonogram

Týden Přednáška
1. Valení vozidlového kola v rovině.
2. Valení pneumatiky na tuhé podložce bez boční síly a s boční silou.
3. Statická analýza mechanismů pomocí maticového počtu.
4. Kinematická analýza mechanismů pomocí vektorového a maticového počtu.
5. Základy kinematické syntézy vozidlových mechanismů. Kinematika zavěšení kol a řízení.
6. Syntéza zavěšení kola. Syntéza mechanismu řízení.
7. Kmitání diskrétních lineárních soustav s více stupni volnosti.
8. Kmitání diskrétních lineárních soustav s více stupni volnosti.
9. Stacionární (kvazistatický) pohyb vozidla po vozovce.
10. Základy teorie ozubených převodů. Styk kola s kolejnicí. Adheze mezi kolem a kolejnicí.
11. Dvojkolí. Síly působící na dvojkolí. Vedení vozidla v koleji. Volné dvojkolí v přímé koleji a v oblouku.
12. Dynamika kolejového vozidla ve svislém směru. Dynamické účinky u spalovacích motorů.
13. Stabilita vozidla, kritická rychlost.

Získané způsobilosti

Student
- se orinetuje v problému kontaktu pneu s vozovkou jak pro stacionární, tak i pro
nestacionární případy,
- umí řešit statickou a kinematickou analýzu použitím maticového počtu,
- má základní znalosti syntézy vozidlových mechanismů jako je mechanismus zavěšení kol,
řízení a pod. ,
- umí řešit kmitání diskrétních soustav s více stupňi volnosti,
- má základní představu o stabilitě silničního vozidla a kritické rychlosti,
- umí řešit pohyb železničního dvojkolí po kolejovém pásu jak přímém, tak i zakřiveném,
- zná základní případy dynamiky kolejového vozidla ve svislém směru.

Podmínky zápočtu

Vypracování semestrální práce.

Zkouška

Ústní s písemnou přípravou.

Doporučená literatura

Ke stažení