Mechanika rotačních strojů - KME/MRS

Garant

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Sudent se seznámí
- s dynamikou a vyvažováním tuhého rotoru
- s pružným ukládáním rotačních strojů
- s dynamikou Lavalova rotoru a rotoru s obecně uloženým kotoučem
- s modelováním rotorů se spojitě rozloženou hmotností
- s výpočtem kritických otáček (Cambellův diagram)

Harmonogram

Týden Přednáška a cvičení
1. Dynamika tuhého rotoru (rotace tělesa kolem obecné osy, reakce v ložiskách a vyvažování).
2. Pružné ukládání rotačních strojů.
3. Lavalův rotor.
4. Rotor s obecně uloženým kotoučem.
5. Rotor na poddajných ložiskách.
6. Experimentální vyšetřování chování rotorů.
7. Základy teorie kmitání lineárních soustav (maticová formulace pohybových rovnic, problém vlastních hodnot konzervativních soustav).
8. Modelování rotorů se spojitě rozloženou hmotností.
9. Modelování rotorů metodou konečných prvků.
10. Cambellův diagram, kritické otáčky a ustálené kmitání rotoru (buzení nevyvážeností a harmonickými silami v pevném směru).
11. Vyvažování rotorů se spojitě rozloženou hmotností.
12.  
13.  

Získané způsobilosti

Student
- klasifikuje rotorovou soustavu z hlediska matematického modelování
- aplikuje metody modelování na sestavení matematických modelů rotorové soustavy
- volí vhodnou metodu vyšetření kritických otáček a ustálených kmitů
- analyzuje vyšetřené dynamické vlastnosti včetně stability pohybu

Podmínky zápočtu

Povinná účast na výuce v 6. týdnu (proběhne laboratorní cvičení).

Zkouška

Ústní

Doporučená literatura

Ke stažení