Mechanika 1 - KME/MECH1

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Uvést studenty do řešení problémů kinematiky a statiky hmotného bodu a tělesa ve 2D a 3D prostoru.

Harmonogram

Týden Přednáška Cvičení
1. Předmět mechaniky, rozdělení. Kinematika bodu, přímočarý pohyb bodu. Přímočarý pohyb bodu. Vratné pohyby.
2. Křivočarý pohyb bodu v rovině a prostoru. Kinematika tělesa. Posuvný pohyb v rovině.  Křivočarý pohyb bodu v rovině.
3. Rotační pohyb tělesa, obecný rovinný pohyb, základní rozklad. Křivočarý pohyb bodu v prostoru. Posuvný pohyb tělesa.
4.

Pól, polodie, střed zrychlení. Pole rychlosti a zrychlení. Současné pohyby těles v rovině, obecný rozklad. 

Rotační a obecný rovinný pohyb tělesa (základní rozklad).
5. Síla – určení a skládání. Moment síly k bodu a ose. Varignonova věta. Vyšetřování pólů a polodií Obecný rozklad obecného pohybu tělesa.
6. Silová dvojice, základní věty statiky.Silové pole, práce a výkon síly a momentu. Síly u ozubených kol. Moment síly k bodu.
7. Účinnost mechanických soustav. Silové soustavy. Síly o společném působišti. Moment síly k ose, silová dvojice. Práce v silovém poli.
8. Obecná soustava sil, rovnoběžné síly. Střed hmotnosti. Analytické a grafické řešení silových soustav.
9. Aplikace středu hmotnosti. Uložení a rovnováha bodu v rovině (včetně pasivních účinků). Výpočet polohy středu hmotnosti, aplikace na práci síly.
10. Uložení a rovnováha bodu v prostoru (včetně pasivních účinků). Rovnováha bodu v rovině (včetně pasivních účinků), práce.
11. Uložení a rovnováha tělesa v rovině (včetně pasivních účinků).

Rovnováha bodu v prostoru.

Zadání semestrální práce.
12. Spojité zatížení, základní úlohy tělesa. Rovnováha tělesa v rovině (analytic-ké a grafické řešení).
13. Uložení a rovnováha tělesa v prostoru (ideální kinematické dvojice). Statické řešení tělesa (včetně pasivních účinků).

Získané způsobilosti

Student
- se orientuje v technických problémech mechaniky hmotného bodu a tělesa,
- definuje počet stupňů volnosti hmotného objektu,
- umí řešit kinematiku základních pohybů bodu a tělesa,
- volí příslušný počet podmínek rovnováhy při řešení daného problému,
- řeší silové poměry hmotného objektu,
- aplikuje základní analytické a grafické metody na řešení mechaniky hmotného bodu a tělesa,
- umí řešit základní problémy technické praxe mechaniky bodu a tělesa.

Poznámky:

Podmínka pro udělení zápočtu
            Podmínkou pro udělení zápočtu z předmětu KME/MECH 1 je vypracování semestrální práce na odpovídající úrovni (semestrální práci zadává a hodnotí vyučující rozvrhové akce, na které je student zapsán). Zápočty z předmětu KME/MECH 1, získané v předchozích letech studia, se neuznávají. Každý student musí získat zápočet z předmětu KME/MECH 1 pro ak. rok 2017/18 znovu.
 
 
Charakteristika konání zkoušky
            Zkouška z předmětu KME/MECH 1má pouze písemnou formu. Ke zkoušce nejsou povoleny žádné pomocné materiály. Každý student prokáže u zkoušky svoji totožnost kartou JIS a indexem (oba tyto doklady současně, jinak nebude ke zkoušce připuštěn) a ke zkoušce si přinese dostatečný počet čistých papírů formátu A4, psací potřeby a neprogramovatelnou kalkulačku.
 
Struktura písemného testu
  1. Šest základních otázek (á 2 body za správnou odpověď, max. 12 bodů).
  2. Čtyři příklady z kinematiky a statiky hmotného bodu (á 3 body za správné řešení, max. 12 bodů).
  3. Čtyři příklady z kinematiky a statiky tělesa (á 4 body za správné řešení, max. 16).
  4. Maximální počet bodů z písemné zkoušky je 40 bodů.
 Hodnocení zkoušky
           
34 až 40 bodů – výborně,
26 až 33 bodů – velmi dobře,
18 až 25 bodů – dobře,
0 až 17 bodů – nevyhověl.
 
Výsledky zkoušky budou vyhlášeny v odpoledních hodinách dne konání zkoušky (při velkém počtu studentů na zkoušce druhý den po konání zkoušky).

Doporučená literatura