Biomechanika ve sportu - KME/BIS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Uvést studenty do problematiky biomechaniky vybraných sportovních odvětví.
Znát silové soustavy, mechaniku tělesa a soustavy těles.
Porozumět aplikaci zákonům mechaniky v biomechanice sportovce.
Seznámit se
- s reologickými modely a jejich aplikacemi při modelování tkání,
- s aplikací kinematických řetězců v biomechanice sportu.

Harmonogram

Týden Program přednášek
1. Biomechanika jako vědní obor, vývoj, význam a využití. Základní anatomické názvosloví.
2. Teorie rovinných silových soustav (síla, dvojice sil, náhrada, ekvivalence, rovnováha, práce, výkon).
3. Kinematika a statika hmotného bodu, vazby bodu.
4. Dynamika hmotného bodu, soustava hmotných bodů.
5. Kinematika a statika tělesa (posuvný, rotační, obecný rovinný pohyb).
6. Dynamika tělesa (rovinný pohyb), soustava těles (metoda uvolňování).
7. Modelování v biomechanice.
8. Biokinematické řetězce, geometrie hmotností lidského těla.
9. Buňka, tkáně a svaly (skladba, funkce, vlastnosti).
10. Reologické vlastnosti tkání.
11. Princip svalové kontrakce, Hillův model svalu. Svalová síla, její měření a vyhodnocení.
12. Kmitání diskrétních lineárních soustav, vibrace a člověk.
13. Fyzikální aspekty sportovní techniky, biomechanika vybraných sportovních odvětví.

 

Týden Program seminářů
  Statické, kinematické a dynamické řešení vybraných mechanických soustav a jejich aplikace v biomechanice člověka a tělesných cvičení.  

Získané způsobilosti

Student zná
- základní zákony klasické mechaniky,
- základní metody modelování tkání,
- základy modelování biomechanických řetězců.
Student umí
- pracovat s vektorem síly a vektorem dvojice sil,
- aplikovat silové soustavy v biomechanice sportu,
- využívat kinematiku, statiku a dynamiku tělesa při modelování pohybu sportovce.

Podmínky zápočtu

Vypracování komplexní semestrální práce.

Zkouška

Kombinovaná
Písemný test, ústní otázka (test – max. počet 30 bodů, minimálně získat 15 bodů).

Doporučená literatura

Ke stažení