Vliv staveb na životní prostředí - KME/VŽP

Garant

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Student:
- se seznámí se vztahy fungujícími v systému životního prostředí, jejich definici a užití v praxi
- se seznámí s řešení dopadu na životní prostředí zapříčiněným činností člověka v rámci plánování a realizace staveb.
- obeznámí se s praktickým řešením dopadu na životní prostředí zapříčiněné činností člověka v rámci plánování a realizace staveb.
- obeznámí se s potřebnými dokumenty, které jsou nutné ověřit a zajistit v rámci plánování a realizace staveb - např. souhlasy pro nakládání s nebezpečnými odpady, evidence odpadů, povolení k vypouštění odpadních vod, havarijní plány pro případy havárií na stavbě, pravidla pro nakládání s chemickými látkami na stavbě
- obeznámí se s možnostmi revitalizace krajiny pomocí protierozních metod a používáním revitalizačních prvků v krajině.

Přehled látky

1. týden: Vliv člověka na ŽP a ochrana přírody
2. týden: Ovlivňování přírodních zdrojů
3. týden: Ekologická stabilita krajiny
4. týden: Vodohospodářské důsledky změny klimatu
5. týden: Skládkování odpadů
6. týden: Ochrana ŽP v rámci plánování výstavby staveb (příprava a realizace projektové dokumentace)
7. týden: Studie EIA a SEA
8. týden: Vliv staveb na ŽP s ohledem na použité stavební materiály
9. týden: Ochrana ŽP v rámci přípravy stavby
10. týden: Ochrana ŽP v rámci realizace staveb
11. týden: Ochrana ŽP v rámci odstraňování a demolice staveb; Sanace starých ekologických zátěží a rekultivace prostředí
12. týden: Hodnocení staveb z hlediska udržitelného rozvoje
13. týden: Tvorba ŽP a posouzení ŽP ve vztahu k objektu

Získané způsobilosti

student zná
- základní vazby fungující v systému životního prostředí
- hlavní vlivy působící na znečišťování přírodních zdrojů
- systém ochrany životního prostředí v rámci plánování a realizace staveb

Doporučená literatura

Ke stažení