Projekt 5 - ak. rok 2012/2013 - KME/PRJ5

Garant

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů diskrétní a spojité mechaniky kontinua. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednodušší, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Složitost řešeného problému se předpokládá vyšší než v projektech PRJ2 až PRJ4. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Přehled látky

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů diskrétní a spojité mechaniky kontinua. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednodušší, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Složitost řešeného problému se předpokládá vyšší než v projektech PRJ2 až PRJ4. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

Získané způsobilosti

Student
- umí řešit problematiku statiky a dynamiky hmotného bodu, tuhého tělesa a soustav těles,
- řeší napjatost a deformaci jednoduchých součástí namáhaných tahem, krutem, ohybem a jejich kombinacemi,
- řeší úlohy rovinné napjatosti izotropního a ortotropního materiálu,
- aplikuje podmínky pevnosti na konkrétní úlohy,
- orientuje se v problematice matematické teorie pružnosti.

Podmínky zápočtu

Vypracování zprávy o řešení projektu s uvedením získaných výsledků.

Poznámky:

Cíle předmětu

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů diskrétní a spojité mechaniky kontinua. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednodušší, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Složitost řešeného problému se předpokládá vyšší než v projektech 2 - 4. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.
 

 

Doporučená literatura