Železobetonové konstrukce 2 - KME/ŽB2

Garant

  • Doc. Ing. Petr Brož DrSc.

Přednášející

  • Doc. Ing. Petr Brož DrSc.
  • Ing. Petr Duník
  • Ing. Pavel Rybár Ph.D.

Cvičící

  • Ing. Petr Duník
  • Ing. Pavel Rybár Ph.D.

Rozvrhové akce

  • Petr Brož Přednáška UC 410, ZS Středa 1-2 (07:30-09:10)
  • Petr Duník Cvičení UU 104, ZS Středa 3-5 (09:20-11:55)

Cíle předmětu

Určeno studentům FAV magisterského studijního programu Stavitelství

Student:
- se seznámí s principy navrhování železobetonových konstrukcí, globální a lokální analýzou železobetonových konstrukcí a konstrukčních prvků
- seznámí se s prefabrikovanými konstrukcemi, s principy řešení, s jejich prostorovou stabilitou, s jejich z hlediska mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti se všemi specifiky výroby, montáže i konečného stavu zabudovaného prvku do konstrukce.
- seznámí se s problematikou předepjatých konstrukcí

Harmonogram

Týden Přednáška a cvičení
1.  Idealizace a modelování konstrukcí, globální analýza - prostorová stabilita, metody analýzy: lineárně pružnostní analýza, redistribuce vnitřních sil, výpočet podle plasticity, analýza účinků 2. řádu
2. Prostorová tuhost budov, ztužující stěny a jádra, konstrukce vícepodlažních budov, spáry mezi konstrukcemi
3. Deskové a hřibové stropy, železobetonové desky nosné v jednom směru
4. Stěnové konstrukce, stěnové nosníky, schodiště
5. Základové konstrukce, patky zdí, základy sloupů a pilířů
6. Základové pasy, základové desky, základový rošt
7. Jednopodlažní průmyslové haly, konstrukční uspořádání a typizace hal, zatížení a statické charakteristiky průmyslových hal
8. Konstrukční systémy prefabrikovaných hal, ukázky vazníkové a bezvazníkové aplikace
9. Prefabrikáty a montované konstrukce, navrhování a základní požadavky, materiály, požadavky na trvanlivost, analýza konstrukce, pravidla pro konstrukční uspořádání, výrobkové normy pro dílce
10. Prefabrikované stěnové systémy vícepodlažních budov, jejich charakteristika, skladba a modulová koordinace, prostorová stabilita a tuhost konstrukce, prvky a díly nosné konstrukce, schodiště, styky stěnových systémů
11. Předpjaté betonové konstrukce, ohybová únosnost předpjaté konstrukce, způsoby předpínání betonových konstrukcí, materiály, technologie, navrhování
12. Účinky předpětí na prvky a konstrukce, statická analýza předpjatých betonových konstrukcí, zřetel na fáze výstavby, návrh předpětí, požární odolnost
13. Opakování a shrnutí

Získané způsobilosti

Student
- se orientuje v problematice železobetonových a předepjatých konstrukcí
- je schopen globální a lokální analýzy konstrukcí,
- zná stavební konstrukce, jejich uspořádání a řešení
- je schopen idealizace konstrukcí a vytvářet výpočetní modely

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Aktivní znalost přednášené látky a schopnost její aplikace při navrhování konkrétních konstrukčních prvků

Doporučená literatura

Ke stažení