Vybrané bakalářské práce

Modelování proudění nestlačitelné kapaliny ve zvoleném typu bypassové anastomózy -

Modelování proudění nestlačitelné kapaliny ve zvoleném typu bypassové anastomózy

Dagmar Jarkovská

Cílem této práce je provést numerické simulace laminárního proudění krve v side-to-side anastomóze sekvenčního aorto-koronárního bypassu. Krev je uvažována jako nestlačitelná newtonská kapalina, jejíž laminární proudění je popsáno nelineárním systémem Navierových-Stokesových rovnic. Numerická simulace nestacionárního proudění krve je provedena v prostředí programu Fluent 6.2. Získané výsledky jsou vyhodnoceny se zřetelem na identifikaci problémových oblastí rozhodujících o případném selhání implantovaného bypassového štěpu.

Více...
 
Numerické řešení Saint-Venantových rovnic s aplikací na modelování proudění vody v korytu řeky -

Numerické řešení Saint-Venantových rovnic s aplikací na modelování proudění vody v korytu řeky

Václav Heidler

Práce se zabývá modelováním volné hladiny proudící nestlačitelné a nevazké kapaliny. Matematický model je popsán pomocí nelineárního systému Saint-Venantových rovnic ve 2D. V práci jsou uvedeny základní principy numerického řešení tohoto systému. Výstupem práce je vytvoření programu ve výpočtovém systému MATLAB, který byl aplikován na řešení následujících úloh. Obtékání pevného válce a proudění vody v korytu řeky.

Animace ke stažení (24,5 MB)
Více...